Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN AAN CONSUMENTEN

S59 Amsterdam BV Handelend onder de naam: Rodolfo's Skateshop Amsterdam - Telefoon 020 622 54 88 - Email rodolfos@rodolfos.nl

Artikel 1

Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. S59 Amsterdam b.v: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen S59 Amsterdam b.v. en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2

Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen S59 Amsterdam b.v en de consument waarop S59 Amsterdam b.v deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. S59 Amsterdam b.v. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

5. Door het gebruik van de internetsites van S59 Amsterdam b.v. en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 3

Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij S59 Amsterdam b.v om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. S59 Amsterdam b.v is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, bij voorkeur schriftelijk, binnen 30 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

 3. S59 Amsterdam b.v kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is S59 Amsterdam b.v daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij S59 Amsterdam b.v anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht S59 Amsterdam b.v niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

8. Een aanbod van de consument wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden: -de consument heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geeigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan S59 Amsterdam b.v. via elektronische weg verzonden. Deze zijn door S59 Amsterdam ontvangen. -de consument heeft tijdens zijn bezoek aan een van de winkels uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald produkt en/of dienst te willen kopen danwel te ontvangen. -de consument heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald produkt en/of dienst te willen kopen danwel te ontvangen.

Artikel 4

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van het aanbod gedaan door S59 Amsterdam b.v . danwel in het geval het aanbod via de internet is gedaan, per email is verzonden naar het door de consument opgegeven emailadres.

2. Deze overeenkomst kan door S59 Amsterdam b.v. herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

3. S59 Amsterdam b.v. en koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra er aan alle hier genoemde voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

4. De elektronische bestanden van S59 Amsterdam b.v. gelden hierbij, zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5. Alle informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. S59 Amsterdam b.v. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding en/of ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

Artikel 5

Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van S59 Amsterdam b.v.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat S59 Amsterdam b.v hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen S59 Amsterdam b.v en de consument bezorging van aankopen overeen, dan zijn de kosten van verzenden automatisch voor rekening van de consument. De condities voor verzenden van aankopen worden de consument duidelijk gemaakt voor het sluiten van een overeenkomst. Bij het sluiten van een overeenkomst wordt de consument kenbaar gemaakt welke kosten er voor het verzenden gemaakt moeten worden, de kosten voor verzenden worden apart vermeld op de factuur.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan S59 Amsterdam b.v de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien S59 Amsterdam b.v. gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan S59 Amsterdam b.v. ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien S59 Amsterdam b.v een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument S59 Amsterdam b.v schriftelijk ingebreke te stellen.

8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 6

Garantie

1. S59 Amsterdam b.v garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan S59 Amsterdam b.v.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.

 4. Het aankoopbewijs verkregen bij aankoop van het product geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.S59 Amsterdam b.v. behoudt zich het recht producten met gebreken te weigeren als deze worden aangeboden voor omruiling en of herstelwerkzaamheden in het geval de koper niet in staat blijkt het orginele verkoopbewijs te kunnen overleggen.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal S59 Amsterdam b.v de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van S59 Amsterdam b.v vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan S59 Amsterdam b.v te retourneren en de eigendom daarover aan S59 Amsterdam b.v te verschaffen.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van S59 Amsterdam b.v, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is S59 Amsterdam b.v niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

8. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

9. De koper kan gekochte producten na overleg met S59 Amsterdam b.v. ruilen binnen 8 dagen na aankoop mits het orginele verkoopbewijs kan worden overlegd. Het bedrag dat het te retouneren product vertegenwoordigt wordt niet geretouneerd. Alle overeenkomsten tussen de consument en S59 Amsterdam b.v. zijn definitief. Mocht de koper ten tijde van retounering geen passende vervanging vinden voor het geretouneerde product kan in overleg met S59 Amsterdam b.v. gekozen worden tot uitgave een tegoedbon. De uit te schrijven tegoedbon vertegenwoordigd de verkoopwaarde van het geretouneerde product zoals vermeldt op het aankoopbewijs en is 6 maanden geldig bij alle verkooppunten van S59 Amsterdam b.v. Producten welke als een speciale aanbieding en/of met een gereduceerde verkoopprijs zijn gekocht komen niet in aanmerking geruild te worden voor andere producten en/of een tegoedbon.Producten welke door de consument worden aangeboden met doel deze te retouneren dienen in een dusdanige staat verkeren dat zij als nieuwe ongebruikte producten verkocht kunnen worden,de staat van de te retouneren producten wordt enkel en alleen door S59 Amsterdam b.v. beoordeeld. Voor producten welke verstuurd worden naar de koper geldt de 8 daagse periode vanaf het moment dat de producten zijn aangenomen door de koper.

Artikel 7

Monsters en modellen

1. Indien door S59 Amsterdam b.v een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8

Eigendomsvoorbehoud

1. S59 Amsterdam b.v blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9

Onderzoek, reclames

1. De consument is gehouden het geleverde direct op het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan S59 Amsterdam b.v te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan S59 Amsterdam b.v met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is S59 Amsterdam b.v gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de S59 Amsterdam b.v en op de wijze zoals door S59 Amsterdam b.v. aangegeven.

Artikel 10

Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11

Prijsverhoging

1. Indien S59 Amsterdam b.v met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is S59 Amsterdam b.v niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 12

Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering. Bestellingen via internet worden enkel onder rembours geleverd. S59 Amsterdam b.v. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden en zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

3. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling kan alleen gebruik gemaakt worden als aan de voorwaarden van dergelijke methoden - waaronder een controle van de kredietwaardigheid, authentificatie en autorisatie van de potentionele koper -is voldaan.

4. Indien voor een betaalwijze met een credit- of bank-kaart wordt gekozen dan zijn hierop de de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing.S59 Amsterdam is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van S59 Amsterdam b.v en de verplichtingen van de consument jegens S59 Amsterdam b.v onmiddellijk opeisbaar.

7. S59 Amsterdam b.v heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. S59 Amsterdam b.v kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. S59 Amsterdam b.v kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 13

Opschorting en ontbinding

1. S59 Amsterdam b.v is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de overeenkomst S59 Amsterdam b.v ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. - de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is S59 Amsterdam b.v bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van S59 Amsterdam b.v op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien S59 Amsterdam b.v de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. S59 Amsterdam b.v behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14

Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien S59 Amsterdam b.v aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.

4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 15

Vrijwaringen

1. De consument vrijwaart S59 Amsterdam b.v voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien de consument aan S59 Amsterdam b.v. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt S59 Amsterdam b.v zich de rechten en bevoegdheden voor die S59 Amsterdam b.v toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de S59 Amsterdam b.v tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door S59 Amsterdam b.v eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van S59 Amsterdam b.v worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. S59 Amsterdam b.v behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17

Aansprakelijkheid

1. Indien door S59 Amsterdam b.v geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van S59 Amsterdam b.v jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van S59 Amsterdam b.v beperkt tot herstel of vervanging van de zaak.

3. Onverminderd het bovenstaande is S59 Amsterdam b.v niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 18

Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop S59 Amsterdam b.v geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor S59 Amsterdam b.v niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van S59 Amsterdam b.v worden daaronder begrepen.

3. S59 Amsterdam b.v heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat S59 Amsterdam b.v zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel S59 Amsterdam b.v ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is S59 Amsterdam b.v gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

 Artikel 19

Geschillen

1. De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft S59 Amsterdam b.v het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 20

Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen S59 Amsterdam b.v en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 21

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.